Enaspol

Řízení jakosti

Lab 01
Rozvoj naší firmy je závislý na udržení a rozšíření vztahů se zákazníky. Podmínkou je soustavné zvyšování jakosti výrobků, plnění požadavků zákazníka, zvyšování užitné hodnoty produktů a ekologické chování společnosti.
 
Podnikovou strategií Enaspolu je dodat na trh takové produkty, které plní požadavky na kvalitu a jejichž vlastnosti jsou stabilní. Dodržení technických a termínových požadavků daných smlouvami je samozřejmostí. Chceme odběratele přesvědčit o tom, že kvalita a spolehlivost jsou vlastnosti, které jsou synonymy naší firemní značky. Jakost výrobků je základní podmínkou uspokojování potřeb zákazníků, a tím i jejich získání a udržení.
 
Strategie jakosti obsahuje tyto hlavní zásady:
  • Zaměření na zákazníka – Každý pracovník je současně zákazníkem a dodavatelem. Uvnitř závodu si pracovníci předávají polotovary, služby a informace. O kvalitě finálního produktu rozhoduje kvalita práce všech pracovníků společnosti.
  • Úplné zapojení – Každý pracovník musí být zapojen do dosahování kvality své práce, vědět o tomto úkolu a být informován o požadavcích na kvalitu práce a výrobků.
  • Měření – Měření parametrů výroby a výrobků umožňuje zpětné zlepšování. Platí totiž, že co není měřeno, nemůže být ani zlepšeno. Měřené parametry jsou určovány podle požadavků na kvalitu výsledného produktu.
  • Systematická podpora – Všechny činnosti v závodě musí podporovat snahu o kvalitu.
  • Průběžné zlepšování – Kolektiv pracovníků závodu musí pracovat kvalitněji než včera, napravovat závady a hlavně jim předcházet a zvyšovat jakostní parametry výrobků.
  • Ekologické chování – Každý pracovník musí být ve své práci garantem ekologického chování s hlavním důrazem na snižování vznikajících odpadů a jejich ekologickou likvidaci.
Lab 02
Jakost je považována za jeden z hlavních atributů úspěšnosti firmy, a proto je jí u nás věnována náležitá pozornost. Základní principy politiky jakosti vycházejí z dlouhodobé strategie podniku a jsou formulovány v příručce „Dokumentace řízení výroby“, která popisuje systém řízení ve společnosti a je základním dokumentem zahrnujícím veškeré činnosti ovlivňující jakost výroby a výrobků. Její důsledné uplatnění zajišťuje dodržení jakosti dané normami, standardy a požadavky zákazníků na jakost odebíraných výrobků. Metody popsané v této příručce jsou závazné pro všechna naše oddělení zabývající se nákupem, marketingem, výrobou, odbytem, technickým rozvojem a jakostí výroby.
 
Kontrolou dodržování jakosti je pověřeno „Oddělení řízení a kontroly jakosti“ a její pověřený vedoucí OŘKJ. V souladu s příručkou „Dokumentace řízení výroby“ zodpovídá vedoucí za:
  • provádění vstupní kontroly surovin
  • provádění mezioperační kontroly meziproduktů
  • provádění výstupní kontroly výsledných produktů
  • vystavování atestů na zboží
Materiály, suroviny, meziprodukty a výsledné produkty jsou zkoušeny dle analytických předpisů vydaných OŘKJ na základě norem, technických podmínek a metod zkoušení. Zkušební a analytické postupy zaručují, že budou provedeny všechny stanovené kontroly a zkoušky a že všechny údaje budou odpovídat stanoveným požadavkům. K dosažení těchto cílů slouží i technické vybavení laboratoří OŘKJ příslušnou technikou – plynový chromatograf, iontový chromatograf, automatické titrátory, titrátor Karl Fischer, rychlosušící váhy, spektrofotometry a další laboratorní vybavení.
 
Lab 03
Společnosti Enaspol a. s. byl v roce 2004 posouzen systém řízení výroby podle § 5 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shody 2+) a v souladu se směrnicí 89/106/EHS (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady (ES) byl vydán „Protokol č. 060 – 019545“. Protokol vydala autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka 0600 – Brno, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Hněvkovského 77, 617 00 Brno.
 
Zároveň byly vystaveny „Certifikát systému řízení výroby“ č. 1020 – CPD – 060019518 pro plastifikační přísady do betonu; „Certifikát systému řízení výroby“ č. 1020/89/106/EHS/060-019546 pro superplastifikační přísady do betonu a „Certifikát systému řízení výroby“ č. 1020 CPD – 060025767 pro přísady urychlující tvrdnutí betonu.
 
Autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020, pobočka 0600 – Brno, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. každý rok vykonává dohled nad certifikovaným systémem řízení výroby a vypracovává zprávu o dohledu, což Enaspolu a. s. umožňuje vyrábět plastifikační a superplastifikační přísady a přísady urychlující tvrdnutí betonu podle ČSN EN 934 – 2 a používat značku kvality CE.
 
Adresa
Enaspol a.s.
Velvěty 79
Rtyně nad Bílinou
415 01
Zavolejte
+420 417 813 111
+49 1520 3455096
Faxujte
+420 417 532 560