Enaspol

REACH

REACH (z angl. Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals), tj. Registrace, Evaluace a Autorizace a CHemických látek, je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006, které vstoupilo v platnost 1. června 2007. Týká se látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být do 31. 5. 2018 postupně registrovány.
 
Kdo, kde a jak musí registrovat?
Za registraci látek jsou zodpovědní jejich výrobci a dovozci. Nařízení se konkrétně vztahuje na:
  • výrobce, dovozce, uživatele látek jako takových
  • výrobce, dovozce, uživatele látek obsažených v přípravcích
  • výrobce, dovozce, uživatele látek obsažených v předmětech
Látky samotné nebo obsažené v přípravcích nebo předmětech se po 1. prosinci 2008 nesmějí ve státech EU vyrábět ani být uváděny na trh (dovoz), pokud nebyly registrovány u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), která sídlí v Helsinkách. Každý výrobce nebo dovozce podá agentuře žádost o registraci, pokud množství této látky je rovno nebo větší než 1 tuna za rok, nebo je-li látka zapsána v příloze IV či V nařízení (ES) č. 1907/2006.
 
Informace předkládané pro registraci jsou závislé na tonáži vyráběné či dovážené látky (viz přílohy VII, VIII, IX a X nařízení (ES) č. 1907/2006). Při vlastní registraci se předkládá technická dokumentace – tzv. dossier – obsahující fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti vyráběné či dovážené látky a dále Zpráva o chemické bezpečnosti – CSR (Chemical Safety Report) – dokládající posouzení rizik chemické bezpečnosti dle přílohy I nařízení (ES) č. 1907/2006 pro každou látku samostatně, která je obsažena v přípravku nebo předmětu pro registrační tonáž nad 10 tun. Hodnocení látek pak provádí ECHA a až poté jsou látky uvolněny k užití. V opačném případě nejsou výroba či dovoz látky povoleny.
 
S využitím údajů předběžné registrace se po 1. lednu 2009 začínají vytvářet tzv. Fóra pro výměnu informací (SIEF, z angl. Substance Information Exchange Forums). Společnosti v SIEF sdílí a posuzují data a začnou připravovat společné části registrací (společné předkládání údajů), které předkládá hlavní žadatel o registraci. Nakonec zašle každá společnost registraci, obsahující její specifické informace, které navazují na společné části registrace. Při této proceduře také zaplatí registrační poplatek. Společnosti si v rámci SIEF rozdělí poměrné části nákladů na testování. Každá společnost pak financuje zkoušky, které potřebuje pro svou vlastní registraci.
 
Kdy je nutno registrovat?
Výrobci nebo dovozci mohli v období od 1. června 2008 do 30. listopadu 2008 využít možnosti předregistrace zavedených látek, potom pro ně platí povinnost registrace látek ve lhůtách dle čl. 23 nařízení (ES) č. 1907/2006. Tyto lhůty jsou závislé na množství vyráběné či dovážené látky a stupni její nebezpečnosti. Pokud výrobce nebo dovozce zavedenou látku předběžně nezaregistroval, nesmí ji počínaje 1. prosincem 2008 v EU vyrábět ani uvádět na trh a je povinen předložit žádost o registraci s příslušnou dokumentací dle hlavy II nařízení (ES) č. 1907/2006 a s výrobou nebo dovozem započít až po vyřízení registrace.
 
REACH
Enaspol a REACH
Jako evropský výrobce chemických látek Enaspol plní všechny závazky spojené s legislativou REACH. Tj. do 1. prosince 2008 jsme předregistrovali všechny naše látky, které nejsou vyjmuty z registrace a jsou vyráběny v množství nad 1 tunu ročně. Dále jsme v příslušných lhůtách (2010 a 2013) v rámci společného podání zaregistrovali všechny látky vyráběné nad 1000 t/r, resp. nad 100 t/r. V současné době probíhá příprava na registraci zbylých látek.
 
Adresa
Enaspol a.s.
Velvěty 79
Rtyně nad Bílinou
415 01
Zavolejte
+420 417 813 111
+49 1520 3455096
Faxujte
+420 417 532 560